zapytanie

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są tylko w formie pisemnej. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej kompletnymi danymi (nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego, pieczęć firmową zamawiającego, podpis osoby upoważnionej.
 2. Zamawiający po raz pierwszy zobowiązany jest do przesłania faksem aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (nip, regon, wpis do ewidencji lub KRS).
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia na towar dostępny w magazynie krajowym.
 4. Dostawca realizuje zamówienia specjalne według zaleceń Zamawiającego. Warunki takich zamówień określone są w załączniku” Zamówienia Specjalne”.
 5. Dostawca dostarcza zamówiony towar według warunków zawartych w załączniku Warunki Dostawy.

Płatności

 1. Pierwsze zamówienie złożone przez nowych klientów jest płatne gotówką na wskazane konto, przed dokonaniem wysyłki.
 2. Zamawiający może ubiegać się o 14 dniowy odroczony termin płatności w przypadku kolejnych zamówień.
 3. Załącznikiem do niniejszego punktu są „Warunki Handlowe.”

Reklamacje

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.
 2. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48h po dostawie.
 3. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w ciągu 7 dni po dostawie.
 4. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego a inne niż siedziba jego firmy, Zamawiający ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia towaru według zasad zawartych w OWD. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
 5. Stroną składającą reklamacje może być tylko Zamawiający co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Zamawiającego.
 6. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 7. W przypadku uznania reklamacji. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.
 8. Załącznik „Definicje” oraz „Protokół Reklamacyjny” stanowią załącznik do niniejszego punktu.

Definicje


Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.

Towar uszkodzony – za towar uszkodzony uznaje się asortyment nienoszący oznak użytkowania w którym występują wady jawne.

Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.

Wada ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.

Właściwe użytkowanie –   oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz  nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.

Różnice kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu. Możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału.

Towar przetworzony - za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. Towar taki nie podlega reklamacji chyba że wystąpią wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i  nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.

Właściwości produktu – poszczególne rodzaje materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał  ulega stopniowemu  zużyciu, zgodnemu  z normami .

Warunki Dostawy

 1. Dostawca dostarcza zamówiony towar na koszt odbiorcy firmą kurierską GLS.
 2. Dostawa odbywa się w ciągu 24h na terenie całego kraju od momentu odebrania przez kuriera przesyłek.
 3. Dostawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz podpisania wszystkich dokumentów zwrotnych.
 5. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego z Działem Obsługi Klienta.
 6. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Zamawiający jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.

Zamówienia Specjalne

 1. Pod pojęciem zamówienie specjalne rozumiemy zamówienie na model nie występujący w aktualnej ofercie Dostawcy.
 2. Ze względu na specyfikę zamówień specjalnych, cena oraz termin realizacji wymaga każdorazowego uzgodnienia z Dostawcą.
 3. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków dostawy zamówienia specjalnego, i nadaniu zamówieniu statusu „w toku”, Zamawiający nie ma możliwości rezygnacji z odebrania zamówienia.
 4. Skasowanie zamówienia przez Zamawiającego na towar jeszcze niewyprodukowany obłożone jest karą w wysokości 50% kwoty zamówienia, w przypadku rozpoczęcia produkcji kara może wynieść do 100% wartości zamówienia.
 5. Zamówienie specjalne nabywa status „w toku” w momencie pisemnego zlecenia Zamawiającego, i potwierdzenia warunków realizacji zamówienia przez Dostawcę.
 6. Płatności, warunki dostawy, rodzaj transportu są realizowane identycznie jak w przypadku zamówień na towar ze standardowej oferty Dostawcy, chyba, że  Dostawca i Zamawiający porozumieli się w inny sposób.
 7. Zamawiający zobowiązany jest po złożeniu zamówienia wpłacić zaliczkę na konto Dostawcy w wysokości ustalanej odrębnie.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. RECLAMO 2020 created by duovision